sps缸

1518072243253

160 x 80 x 60高 cm 总水体: 900升 主缸水体: 768升

开缸日期: 2018-02-01 缸龄: 17天

最近一次换水: 5天前 40.0升
0.01

Ca 钙

1 回复 | 87次点击 | 直到 2018-02-08 20:14:05 +0800 | 改成倒序阅读 | 电梯到达最后回复
主缸光秃秃的让看啥呢? 不如看看底缸

改成倒序阅读

48 1
48
48
48
48
48 1